Tel: 796 539 290
Email: sekretariat@ams.school
Dobry start jest najważniejszyNie tylko wiedzaKażde dziecko jest wyjątkowe

Dobry start jest najważniejszy

Od zawsze edukacja dzieci była troską kochąjących rodziców

Dalej

Nie tylko wiedza

Przez osobiste doświadczenie najlepiej poznaje się świat

Dalej

Każde dziecko jest wyjątkowe

W małej szkole możemy tą wyjątkowość ocalić i rozwinąć

Dalej

Jak Aktywna Mała Szkoła wychowuje?

Wychowywanie nie jest dla nas ani programowaniem/tresurą – opartym na systemie nagród i kar warunkowaniem określonych zachowań młodego człowieka ani modelowaniem – odwzorowywaniem w wychowanku własnych postaw, zachowań, cech i umiejętności. Wychowywanie traktujemy przede wszystkim jako relację osobową wychowawca-wychowanek, jako towarzyszenie i wspieranie w rozwoju młodego człowieka, w ścisłej współpracy z rodzicami. Kładziemy akcent na indywidualizację, diagnozę potencjału i ograniczeń, wsparcie w usuwaniu ograniczeń, zapobieganie złemu wykorzystaniu potencjału. Uznajemy także prawo wychowanka do popełniania błędów i ponoszenia ich konsekwencji.
Wartości i zasady takie, jak: demokracja, sprawiedliwość, prawda, wolność, solidarność, pomocniczości i dobra wspólnego zostały wpisane w nasz statut. Wartości i zasady obowiązują wszystkich. Uczniowie otrzymują kierunkowskaz, aby mogli wyrosnąć na dojrzałych, odpowiedzialnych mężczyzn i kobiety, samodzielnych i aktywnych w swoim środowisku, podejmujących inicjatywy, także na rzecz innych. Ważnym elementem oddziaływania wychowawczego jest dla nas wolontariat, działania charytatywne, prospołeczne, w które włączamy się wszyscy: uczniowie, nauczyciele, pracownicy fundacji, rodzice, inni.

Opieramy się w wychowaniu przede wszystkim na światopoglądzie i tradycji chrześcijańskiej, przy pełnym poszanowaniu dla innych systemów wyznaniowych, zgodnie z obowiązującym prawem. Dzieci mają zapewnione lekcje religii bądź etyki.

Zarówno program wychowawczy jak i program profilaktyki jest tworzony i uchwalany wspólnie przez wszystkie organy szkoły: Radę Pedagogiczną, Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski lub przez Radę Szkoły tam, gdzie została ona powołana. Samorząd Uczniowski traktujemy jako szczególne miejsce rozwoju kompetencji obywatelskich i społecznych, podejmowania inicjatyw i brania za nie odpowiedzialności, jako zatem szczególną szkołę demokracji dla młodych ludzi.

Dlaczego Aktywna Mała Szkoła jest aktywna?

Kiedy myślicie o własnej szkole, czy szkole swoich dzieci, co widzicie w pierwszej kolejności? Klasę lekcyjną, gdzie wszystkie dzieci zwrócone twarzą do nauczyciela, grzecznie i w ciszy słuchają lekcji? Dzieci […]

Dalej
Dlaczego Aktywna Mała Szkoła jest bezpieczna?

Bo od początku stawiamy na obowiązywanie w niej wspólnie przyjętych zasad komunikacji i współpracy. To rodzaj kontraktu –umowy między uczniami, nauczycielami i rodzicami. Umawiamy się, co robimy (szanujemy nawzajem, mówimy […]

Dalej
Dlaczego Aktywna Mała Szkoła jest mała?

Bo małe jest piękne. W dużych szkołach panuje anonimowość, a co za tym idzie większa skłonność zarówno uczniów, jak i dorosłych do zachowań nie akceptowanych społecznie. W małej szkole 6-latek […]

Dalej
Jak Aktywna Mała Szkoła wychowuje?

Wychowywanie nie jest dla nas ani programowaniem/tresurą – opartym na systemie nagród i kar warunkowaniem określonych zachowań młodego człowieka ani modelowaniem – odwzorowywaniem w wychowanku własnych postaw, zachowań, cech i […]

Dalej
Dlaczego Aktywna Mała Szkoła jest nowoczesna?

Nasza szkoła nie jest „szkołą demokratyczną”, ale w każdym miejscu, gdzie powstaje, wspólnie z rodzicami wypracowujemy jej ostateczny kształt. To niezwykła szansa, by rodzice i uczniowie od początku jej powstania […]

Dalej