Tel: 796 539 290
Email: sekretariat@ams.school
Dobry start jest najważniejszyNie tylko wiedzaKażde dziecko jest wyjątkowe

Dobry start jest najważniejszy

Od zawsze edukacja dzieci była troską kochąjących rodziców

Dalej

Nie tylko wiedza

Przez osobiste doświadczenie najlepiej poznaje się świat

Dalej

Każde dziecko jest wyjątkowe

W małej szkole możemy tą wyjątkowość ocalić i rozwinąć

Dalej

projekty

KIM JESTEŚMY?

Centrum Edukacji Domowej w Krakowie jest placówką oświatowo-wychowawczą działającą we współpracy z przyjazną edukacji domowej Szkołą Podstawową „Aktywna Mała Szkoła” w Krakowie, która od początku swojej działalności – od 2016 roku jest otwarta dla edukacji domowej. Uczniowie uczący się w systemie edukacji domowej stanowią 60% społeczności szkoły. Naszą misją jest wsparcie i wyjście naprzeciw potrzebom uczniów uczących się w systemie edukacji domowej w zakresie edukacyjnym i integracyjnym oraz ich rodziców. Chcemy wspólnie tworzyć „dom” dla uczniów i rodziców w edukacji domowej, czyli miejsce, gdzie rodzice i uczniowie są wspierani i wszyscy traktują się życzliwie, bez dyskryminacji. Chcemy tworzyć społeczność opartą na wspólnym zrozumieniu oraz swobodnym, bezstresowym rozwijaniu swoich zainteresowań i pasji – bez użycia schematów szkolnych z wspieraniem naturalnej ciekawości dzieci. Chcemy tworzyć miejsce bez barier, do którego chętnie się wraca, w którym każdy ma prawo do nauki z własnej woli, bo wierzymy, że właśnie taka forma edukacji jest najefektywniejsza. Jesteśmy miejscem, które wychodzi naprzeciw ważnej potrzebie, jaką jest socjalizacja uczniów – chcemy wspólnie się uczyć, rozwijać, zawierać nowe znajomości, dobrze się bawić w samym sercu Krakowa i tworzyć miłe wspomnienia. Jesteśmy ludźmi, którzy tworząc to miejsce, chcą również ciągle się rozwijać i inspirować. Kierując się ideą edukacji domowej, chcemy przede wszystkim słuchać i spełniać oczekiwania edukacyjne naszych uczniów.

CZYM SIĘ ZAJMUJEMY?

– proponujemy warsztaty i zajęcia edukacyjne dla uczniów

– organizujemy warsztaty i zajęcia na prośbę rodziców i uczniów – zgodnie z ich potrzebami i zainteresowaniami

– udzielamy wsparcia w zakresie edukacyjnym oraz pedagogicznym

– organizujemy przygotowania do egzaminów końcowych

– dzięki naszej lokalizacji w samym sercu Krakowa, tuż przy Wawelu, proponujemy również zjazdy integracyjne dla uczniów i rodziców połączone z warsztatami edukacyjnymi

– mamy własne tanie pokoje gościnne w samym sercu Krakowa, tuż przy Wawelu, co pozwala łączyć edukację z możliwością noclegu dla całych rodzin w przypadku zjazdów weekendowych (możliwość realizacji bonu turystycznego).

– w przyszłości planujemy organizować szkolenia dla nauczycieli i rodziców w zakresie edukacji domowej oraz webinaria

JAK WYGLĄDA DZIEŃ I WSPÓLNA NAUKA W CENTRUM EDUKACJI DOMOWEJ?

Zajęcia i zjazdy proponujemy w zależności od potrzeb – w godzinach popołudniowych lub weekendowo. Jesteśmy miejscem, w którym bardziej można poczuć rodzinny klimat niż sztywną instytucję. Poza rozwijaniem zainteresowań i swobodnym przyswajaniem wiedzy, bardzo ważna jest dla nas życzliwa komunikacja i wspólne spędzanie czasu, rozmowy i dyskusje. Tematy warsztatów i zajęć są uzależnione od potrzeb naszych uczniów, możemy pójść na nasz sąsiedni Wawel, aby żywo uczyć się historii, możemy wspólnie popracować nad autoprezentacją, porozmawiać o emocjach, stworzyć grupowo plan wydarzeń naszych ulubionych lektur, lub poćwiczyć techniki pamięciowe. Możemy również przepracować materiał z edukacji wczesnoszkolnej wykorzystując metodę projektu. Pełna dowolność!

LOKALIZACJA

Centrum Edukacji Domowej znajduje się przy ul. Koletek 19, tuż obok Wawelu. Doskonała lokalizacja umożliwia nam łatwe korzystanie z wszelkich miejsc wspierających aktywną naukę, które oferuje Miasto Kraków.

REKRUTACJA

 1. Rekrutacja w Centrum Edukacji Domowej w Krakowie prowadzona jest dla wszystkich oddziałów klas od I do VIII
 2. Liczba miejsc uczniów zgłoszonych do nauczania domowego nie jest ograniczona.
 3. Liczba stacjonarnych miejsc w oddziałach wynosi maksymalnie 12. W przypadku osiągniecia tego limitu nie jest możliwe przejście z nauczania domowego do stacjonarnego w trakcie roku szkolnego.
 4. Centrum pracuje przy Szkole, która posiada uprawnienia Szkoły Publicznej, organem prowadzącym jest Fundacja Wspierania Aktywności Lokalnej „FALA” z siedzibą we Wrocławiu. Pełnomocnikiem Fundacji ds. SP AMS w Krakowie i Dyrektorem Szkoły jest mgr Małgorzata Suwaj, członek Zarządu Fundacji, zwana dalej Dyrektorem.
 5. Terminy procesu rekrutacji na rok szkolny 2021/22 ustala się od 27.01.2021 do dnia 31.08. 2021 r.
 6. W wyjątkowych sytuacjach możliwe jest przyjęcie dziecka w trakcie roku szkolnego.

ZASADY REKRUTACJI

 1. Złożenie deklaracji przyjęcia dziecka do Centrum Edukacji Domowej – deklaracja ma charakter jednostronnego wyrażenia woli ze strony rodziców – stanowi wniosek o przyjęcie do Centrum, nie jest jednak wiążące ani dla Centrum, ani dla rodziców, dopóki nie zostanie podpisana umowa. Deklarację należy wysłać online na adres:
  edukacjadomowa@ams.school
 2. Podpisanie umowy o świadczenie usług edukacyjnych i wpłacenie przez Rodziców wpisowego.
 3. Nauka Stacjonarna w Centrum ED jest odpłatna, niezależnie od fizycznej obecności lub nieobecności dziecka w Centrum i niezależnie od organizacji roku szkolnego (czas nauki czy czas przerwy w nauce). Brak możliwości świadczenia usług w formie stacjonarnej na terenie szkoły, z uwagi na zewnętrzne prawne ograniczenia nie oznacza braku świadczenia usług przez Centrum, jeśli te usługi edukacyjne (lekcyjne i pozalekcyjne ) świadczone są w formie online. Czesne w roku szkolnym 2021/22 wynosi 510 zł/miesiąc dla uczniów klas I-III oraz 660 zł dla  uczniów klas IV-VIII. W przypadku uczniów ED koszty te ustalane są indywidualne w zależności od zakresu świadczeń, z których korzysta uczeń.
 4. Z czesnego pokrywane są drobne koszty inwestycyjne, koszty pośrednie organu prowadzącego oraz koszty bieżące funkcjonowania szkoły, w tym m.in. koszty ubezpieczenia, imprez, realizacji wychowania fizycznego poza szkołą, zajęć wyrównawczych, logopedycznych; zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, koszty administracyjno-księgowe szkoły, czesne nie obejmuje cateringu i wyjazdu na zielone szkoły.
 5. W sytuacji zapisania więcej niż jednego dziecka oraz innych okoliczności (trudna sytuacja materialna, gotowość i możliwość świadczenia konkretnej pracy na rzecz szkoły, udokumentowane polecenie szkoły innym rodzicom (którzy podpiszą umowę i rozpoczną edukację), na uzasadniony wniosek rodzica czesne może ulec okresowemu zmniejszeniu o maksymalnie 60%. W przypadku nauczania domowego, w stosunku do ucznia, który nie korzysta z żadnych dodatkowych zajęć organizowanych przez szkołę czesne może wynieść 50 zł dla uczniów z klas I-III i 70 zł dla uczniów z klas IV-VIII. Decyzję w sprawie obniżenia czesnego podejmuje Dyrektor Szkoły.
 6. Na uzasadniony wniosek rodziców Dyrektor może rozłożyć płatność na raty.
 7. Czesne płatne jest do dnia 10-tego każdego miesiąca na wskazany w umowie numer rachunku bankowego, przez 12 m-cy. Czesne, o ile rodzic nie uzyskał pisemnej zgody dyrektora, na jego prolongatę, zmniejszenie lub umorzenie, podlega egzekucji prawnej. Koszty egzekucji obciążają płatnika.
 8. Brak wpłaty czesnego za okres dwóch miesięcy stanowi podstawę do odmowy udziału ucznia w zajęciach dodatkowych i rozwiązania umowy bez wypowiedzenia, co oznacza również skreślenie z listy uczniów.
 9. Opłata za jednorazowe warsztaty edukacyjne będzie ustalana indywidualnie.

Jeśli chcecie z nami porozmawiać, umówić się na spotkanie prosimy o kontakt mailowy pod adresem: edukacjadomowa@ams.school

KIEROWNIK CENTRUM

mgr Karina Poźniak

Nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej, pedagog, rusycystka, logopeda. Aktualnie prowadzi badania i pisze pracę doktorską na temat edukacji domowej na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Prywatnie żona i mama Irminy. Pracę w szkole rozpoczęła w 2013 roku, regularnie uczestniczy w konferencjach edukacyjnych i szkoleniach. Praca z dziećmi, której celem jest troska o ich prawidłowy rozwój daje jej dużo satysfakcji i daje motywację do dalszego rozwoju. W pracy z dziećmi stosuje między innymi metodę projektu, dzięki której uczniowie mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań, jak również samodzielności, innowacyjności i kreatywności. Podczas zajęć stara się motywować dzieci do podejmowania prób. Docenia starania a nie tylko efekty. Skupia się na indywidualnych predyspozycjach a we współpracy z Rodzicami szuka rozwiązań, które są najbardziej efektywne dla każdego Ucznia.

Dlaczego Aktywna Mała Szkoła jest aktywna?

Kiedy myślicie o własnej szkole, czy szkole swoich dzieci, co widzicie w pierwszej kolejności? Klasę lekcyjną, gdzie wszystkie dzieci zwrócone twarzą do nauczyciela, grzecznie i w ciszy słuchają lekcji? Dzieci […]

Dalej
Dlaczego Aktywna Mała Szkoła jest bezpieczna?

Bo od początku stawiamy na obowiązywanie w niej wspólnie przyjętych zasad komunikacji i współpracy. To rodzaj kontraktu –umowy między uczniami, nauczycielami i rodzicami. Umawiamy się, co robimy (szanujemy nawzajem, mówimy […]

Dalej
Dlaczego Aktywna Mała Szkoła jest mała?

Bo małe jest piękne. W dużych szkołach panuje anonimowość, a co za tym idzie większa skłonność zarówno uczniów, jak i dorosłych do zachowań nie akceptowanych społecznie. W małej szkole 6-latek […]

Dalej
Jak Aktywna Mała Szkoła wychowuje?

Wychowywanie nie jest dla nas ani programowaniem/tresurą – opartym na systemie nagród i kar warunkowaniem określonych zachowań młodego człowieka ani modelowaniem – odwzorowywaniem w wychowanku własnych postaw, zachowań, cech i […]

Dalej
Dlaczego Aktywna Mała Szkoła jest nowoczesna?

Nasza szkoła nie jest „szkołą demokratyczną”, ale w każdym miejscu, gdzie powstaje, wspólnie z rodzicami wypracowujemy jej ostateczny kształt. To niezwykła szansa, by rodzice i uczniowie od początku jej powstania […]

Dalej