Tel: 796 539 290
Email: sekretariat@ams.school
Dobry start jest najważniejszyNie tylko wiedzaKażde dziecko jest wyjątkowe

Dobry start jest najważniejszy

Od zawsze edukacja dzieci była troską kochąjących rodziców

Dalej

Nie tylko wiedza

Przez osobiste doświadczenie najlepiej poznaje się świat

Dalej

Każde dziecko jest wyjątkowe

W małej szkole możemy tą wyjątkowość ocalić i rozwinąć

Dalej

Regulamin rekrutacji

REKRUTACJA na rok szkolny 2017/18

Rekrutacja prowadzona jest do oddziałów/klas: I,  II, III, IV ul. Krupnicza 38, 31-123 Kraków

Warunkiem uruchomienia stacjonarnego oddziału IV, jest zrekrutowanie min. 5 uczniów tego oddziału.

Liczba uczniów w oddziale IV zgłoszonych do nauczania domowego nie jest ograniczona.

 

Szkoła posiada uprawnienia Szkoły Publicznej, organem prowadzącym jest Fundacja Wspierania Aktywności Lokalnej „FALA” z siedzibą we Wrocławiu, oddział w Krakowie. Pełnomocnikiem Fundacji ds. AMS i Dyrektorem Szkoły jest mgr Małgorzata Suwaj, członek Zarządu Fundacji, zwana dalej Dyrektorem.

 1. Uczniem Szkoły Podstawowej AMS w Krakowie, zwanej dalej Szkołą, może być każde dziecko kwalifikujące się do normalnego toku nauczania oraz dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub o niepełnosprawności, a także dzieci zgłaszane przez rodziców do nauczania domowego.
 2. Przyjęcie dziecka do Szkoły odbywa się na drodze procedury kwalifikacyjnej.
 3. Procedura kwalifikacyjna obejmuje kolejno:
 4. a) udział w informacyjnym spotkaniu rekrutacyjnym dla Rodziców i dziecka, grupowym lub indywidualnym w terminie ustalonym przez Dyrektora, kontakt przez stronę ams.school lub telefonicznie 663514264
 5. b) rozmowę wstępną Rodziców lub Opiekunów prawnych, zwanych dalej Rodzicami,  z ww. przedstawicielem organu prowadzącego;
 6. c) złożenie deklaracji przyjęcia dziecka do Szkoły w trakcie rozmowy rekrutacyjnej w sekretariacie Szkoły ul. Krupnicza 38, Kraków, pok. 304 lub przesłanie na adres korespondencyjny oddziału Fundacji: Robotnicza 6/4, 30-545 Kraków
 7. d) poświadczenia przez Rodziców, że zapoznali się z Statutem i koncepcją Szkoły oraz złożenie oświadczenia określającego zakres własnego udziału i zaangażowania w życie szkoły, w tym udziału w Radzie Rodziców. Opis koncepcji, statut, wraz z oświadczeniem o zakresie własnego udziału w życie szkoły dostępne są na stronie ams.school  oraz w siedzibie szkoły.
 8. e) podpisanie umowy o świadczenie usług edukacyjnych i wpłacenie przez Rodziców wpisowego. Kwota wpisowego wynosi 500,00 (pięćset) złotych za dziecko, (w szczególnych przypadkach, na wniosek Rodziców, kwota ta może zostać obniżona decyzją Dyrektora). W przypadku dzieci już zapisanych do szkoły wysokość wpisowego rozliczana jest następnie w poczet czesnego. W przypadku wpłaty wpisowego w terminie do 30 kwietnia 2017, upust wynosi 20%. Wpisowe należy wpłacić na konto organu prowadzącego Fundacji FALA w Volkswagen Bank nr 46 2130 0004 2001 0497 4119 0002.
 9. f) dostarczenie przez Rodziców w wyznaczonym terminie innych wymaganych dokumentów tj. np. opinii lub orzeczenia PPP, orzeczenia o niepełnosprawności itp.;
 10. Terminy procesu rekrutacji na rok szkolny 2017/18 ustala się od 3 marca 2017 do dnia 31 sierpnia 2017 r.

4.1. Organ prowadzący zastrzega możliwość wcześniejszego zamknięcia procesu rekrutacji uczniów do Szkoły na rok szkolny 2017/18, w przypadku wyczerpania limitu rekrutacyjnego wynikającego z założeń szkoły.

 1. Podanie o przyjęcie dziecka do Szkoły:

5.1. Szkoła przyjmuje deklaracje o przyjęcie dziecka na rok szkolnym 2017/18 wyłącznie w formie papierowej z podpisem Rodzica;

5.2. Deklarację, według wzoru zamieszczonego na stronie www.ams.school oraz dostępnego w siedzibie szkoły, podpisuje jeden z Rodziców lub opiekunów prawnych.

5.3. Szkoła przyjmuje dzieci w kolejności złożonych podań, niezależnie od sposobu ich przekazania.

5.4. Szkoła może odmówić podpisania umowy o świadczeniu usług edukacyjnych bez podania przyczyny.

6.Wpisowe:

6.1. Rodzice po podpisaniu umowy o świadczenie usług edukacyjnych wnoszą wpisowe w wysokości ustalonej przez organ prowadzący szkołę, pkt. 3 ust e) terminie 30 dni od podpisania umowy.

6.2. Opłata może być wniesiona jednorazowo lub w ratach ustalonych w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

 1. W przypadku przyjmowania dziecka w trakcie roku szkolnego, procedura kwalifikacyjna, o której mowa w niniejszym regulaminie jest modyfikowana stosownie do potrzeb. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor.
 2. Czesne:

8.1 Nauka w Szkole jest częściowo odpłatna. Koszty ubezpieczenia, wycieczek, imprez, realizacji wychowania fizycznego poza szkołą, eksperymentów, zajęć wyrównawczych, logopedycznych; opieki poza lekcjami  zapewnianej od 8.00 do 16.00 lub zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, w tym realizowanych we współpracy z CMJ, koszty administracyjno-księgowe szkoły oraz zakupu środków trwałych wyposażenia klas i innych niezbędnych wydatków lub gdy na wniosek rodzica dziecko objęte jest indywidualnym nauczaniem – pokrywane są z czesnego. Czesne nie obejmuje cateringu i wyjazdu na zielone szkoły.

8.2 Czesne w roku szkolnym 2017/2018 wynosi 400 zł/miesiąc

8.3 W sytuacji zapisania więcej niż jednego dziecka oraz innych okoliczności (trudna sytuacja materialna, gotowość i możliwość świadczenia konkretnej pracy na rzecz szkoły, udokumentowane polecenie szkoły innym rodzicom, nauczanie domowe itp.) na uzasadniony wniosek rodzica czesne może ulec okresowemu zmniejszeniu o maksymalnie 60% (w przypadku nauczania domowego). Decyzję w sprawie obniżenia czesnego podejmuje Dyrektor Szkoły.

8.4 Na uzasadniony wniosek rodziców Dyrektor może rozłożyć płatność na raty.

8.5 Czesne płatne jest do dnia 10-tego każdego miesiąca na wskazany w umowie numer rachunku bankowego,

8.6 Brak wpłaty czesnego za okres dwóch miesięcy stanowi podstawę do odmowy udziału ucznia w zajęciach i rozwiązania umowy bez wypowiedzenia, szczegółowe zasady zostaną określone w umowie,  o której mowa w pkt. 3 e) regulaminu.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 3 marca 2017 roku.

Fundacja Wspierania Aktywności Lokalnej „FALA”, jako organ prowadzący zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian zapisów w niniejszym regulaminie.

Dyrektor SP AMS w Krakowie, 3.03.2017

 

Dlaczego Aktywna Mała Szkoła jest aktywna?

Kiedy myślicie o własnej szkole, czy szkole swoich dzieci, co widzicie w pierwszej kolejności? Klasę lekcyjną, gdzie wszystkie dzieci zwrócone twarzą do nauczyciela, grzecznie i w ciszy słuchają lekcji? Dzieci […]

Dalej
Dlaczego Aktywna Mała Szkoła jest bezpieczna?

Bo od początku stawiamy na obowiązywanie w niej wspólnie przyjętych zasad komunikacji i współpracy. To rodzaj kontraktu –umowy między uczniami, nauczycielami i rodzicami. Umawiamy się, co robimy (szanujemy nawzajem, mówimy […]

Dalej
Dlaczego Aktywna Mała Szkoła jest mała?

Bo małe jest piękne. W dużych szkołach panuje anonimowość, a co za tym idzie większa skłonność zarówno uczniów, jak i dorosłych do zachowań nie akceptowanych społecznie. W małej szkole 6-latek […]

Dalej
Jak Aktywna Mała Szkoła wychowuje?

Wychowywanie nie jest dla nas ani programowaniem/tresurą – opartym na systemie nagród i kar warunkowaniem określonych zachowań młodego człowieka ani modelowaniem – odwzorowywaniem w wychowanku własnych postaw, zachowań, cech i […]

Dalej
Jak Aktywna Mała Szkoła włącza w środowisko ?

Aktywna Mała Szkoła jest mocno zakorzeniona w środowisku lokalnym. Na terenach wiejskich może ona pełnić funkcję centrum aktywności środowiska lokalnego, podejmując zadania także pozaedukacyjne. Aktywna Mała Szkoła podobnie jak w […]

Dalej