Tel: 796 539 290
Email: sekretariat@ams.school
Dobry start jest najważniejszyNie tylko wiedzaKażde dziecko jest wyjątkowe

Dobry start jest najważniejszy

Od zawsze edukacja dzieci była troską kochąjących rodziców

Dalej

Nie tylko wiedza

Przez osobiste doświadczenie najlepiej poznaje się świat

Dalej

Każde dziecko jest wyjątkowe

W małej szkole możemy tą wyjątkowość ocalić i rozwinąć

Dalej

Regulamin rekrutacji

REKRUTACJA na rok szkolny 2018/19

Rekrutacja prowadzona jest do oddziałów/klas: I,  II, III, IV, V,VI,VII  ul. Krupnicza 38, 31-123 Kraków

Warunkiem uruchomienia stacjonarnego oddziału VII, jest zrekrutowanie min. 5 łącznie uczniów tego oddziału. Liczba miejsc uczniów zgłoszonych do nauczania domowego nie jest ograniczona. Liczba miejsc w oddziałach  wg stanu na 8.01.2020:

I – 10 miejsc

III- 4 miejsca

IV- 7 miejsc

V -7 miejsc

VI- 3 miejsca

Szkoła posiada uprawnienia Szkoły Publicznej, organem prowadzącym jest Fundacja Wspierania Aktywności Lokalnej „FALA” z siedzibą we Wrocławiu, oddział w Krakowie. Pełnomocnikiem Fundacji ds. AMS i Dyrektorem Szkoły jest mgr Małgorzata Suwaj, członek Zarządu Fundacji, zwana dalej Dyrektorem.

 1. Uczniem Szkoły Podstawowej AMS w Krakowie, zwanej dalej Szkołą, może być każde dziecko kwalifikujące się do normalnego toku nauczania oraz dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub o niepełnosprawności, (przy czym zastrzegamy sobie prawo limitu przyjęć dzieci z orzeczeniem do 10% liczebności oddziału),  a także dzieci zgłaszane przez rodziców do nauczania domowego.
 2. Przyjęcie dziecka do Szkoły odbywa się na drodze procedury kwalifikacyjnej.
 3. Procedura kwalifikacyjna obejmuje kolejno:
 1. a) udział w informacyjnym spotkaniu rekrutacyjnym dla Rodziców i dziecka, grupowym lub indywidualnym w terminie ustalonym przez Dyrektora, kontakt przez stronę school lub telefonicznie 663514264
 2. b) rozmowę wstępną Rodziców lub Opiekunów prawnych, zwanych dalej Rodzicami,  z ww. przedstawicielem organu prowadzącego;
 3. c) złożenie deklaracji przyjęcia dziecka do Szkoły w trakcie rozmowy rekrutacyjnej w sekretariacie Szkoły ul. Krupnicza 38, Kraków, pok. 304 lub wysłanie online.
 4. d) poświadczenia przez Rodziców, że zapoznali się z koncepcją, Statutem i programem wychowawczo-profilaktycznym Szkoły oraz złożenie oświadczenia określającego zakres własnego udziału i zaangażowania w życie szkoły, w tym udziału w Radzie Rodziców. Opis koncepcji, statut, program wychowawczo-profilaktyczny dostępne są na stronie school  oraz w siedzibie szkoły.
 5. e) podpisanie umowy o świadczenie usług edukacyjnych i wpłacenie przez Rodziców wpisowego. Kwota wpisowego wynosi 1000,00 (tysiąc) złotych za dziecko, (w szczególnych przypadkach, na wniosek Rodziców, kwota ta może zostać obniżona decyzją Dyrektora). W przypadku wpłaty wpisowego w terminie do 31 marca 2020, upust wynosi 20%. Wpisowe należy wpłacić na konto Szkoły w BNP Paribas: 56 1750 0012 0000 0000 3483 2765
 6. f) dostarczenie przez Rodziców w wyznaczonym terminie innych wymaganych dokumentów tj. np. opinii lub orzeczenia PPP, orzeczenia o niepełnosprawności, ankiety dla rodziców ;
 1. Terminy procesu rekrutacji na rok szkolny 2020/21 ustala się od 8 stycznia 2020 do dnia 31 sierpnia 2020 r.

4.1. Organ prowadzący zastrzega możliwość wcześniejszego zamknięcia procesu rekrutacji uczniów do Szkoły, w przypadku wyczerpania limitu rekrutacyjnego wynikającego z założeń szkoły.

 1. Podanie o przyjęcie dziecka do Szkoły:

5.1. Szkoła przyjmuje deklaracje o przyjęcie dziecka na rok szkolnym 2019/20 w formie mailowej, a następnie papierowej z podpisem Rodzica;

5.2. Deklarację, według wzoru zamieszczonego na stronie www.ams.school oraz dostępnego w siedzibie szkoły, podpisuje jeden z Rodziców lub opiekunów prawnych.

5.3. Szkoła przyjmuje dzieci w kolejności złożonych podań, niezależnie od sposobu ich przekazania.

5.4. Szkoła może odmówić podpisania umowy o świadczeniu usług edukacyjnych bez podania przyczyny.

5.5. Zatajenie istotnych informacji o dziecku, w tym o jego stanie zdrowia, braku szczepień, czy dysfunkcjach społecznych i rozwojowych może być podstawą do wypowiedzenia umowy również po jej podpisaniu.

6.Wpisowe:

6.1. Rodzice po podpisaniu umowy o świadczenie usług edukacyjnych wnoszą wpisowe w wysokości ustalonej przez organ prowadzący szkołę, pkt. 3 ust e) terminie 60 dni od podpisania umowy, ale nie później niż do 31.07.2019 r.

6.2. Opłata może być wniesiona jednorazowo lub w ratach ustalonych w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

 1. W przypadku przyjmowania dziecka w trakcie roku szkolnego, procedura kwalifikacyjna, o której mowa w niniejszym regulaminie jest modyfikowana stosownie do potrzeb. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor.
 2. Czesne:

8.1 Nauka w Szkole jest częściowo odpłatna. Koszty ubezpieczenia, wycieczek, imprez, realizacji wychowania fizycznego poza szkołą, eksperymentów, zajęć wyrównawczych, logopedycznych; opieki poza lekcjami  zapewnianej od 8.00 do 16.00 lub zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, w tym realizowanych we współpracy z CMJ, koszty administracyjno-księgowe szkoły, prawne koszty organu prowadzącego oraz zakupu środków trwałych wyposażenia klas i innych niezbędnych wydatków lub gdy na wniosek rodzica dziecko objęte jest indywidualnym nauczaniem – pokrywane są z czesnego. Czesne nie obejmuje cateringu i wyjazdu na zielone szkoły.

8.2 Czesne w roku szkolnym 2020/21 wynosi 490 zł/miesiąc dla uczniów klas I-III oraz 640 zł dla  uczniów klas IV-VI.

8.3 W sytuacji zapisania więcej niż jednego dziecka oraz innych okoliczności (trudna sytuacja materialna, gotowość i możliwość świadczenia konkretnej pracy na rzecz szkoły, udokumentowane polecenie szkoły innym rodzicom (którzy podpiszą umowę i rozpoczną edukację), nauczanie domowe itp.) na uzasadniony wniosek rodzica czesne może ulec okresowemu zmniejszeniu o maksymalnie 60% (w przypadku nauczania domowego). Decyzję w sprawie obniżenia czesnego podejmuje Dyrektor Szkoły.

8.4 Na uzasadniony wniosek rodziców Dyrektor może rozłożyć płatność na raty.

8.5 Czesne płatne jest do dnia 10-tego każdego miesiąca na wskazany w umowie numer rachunku bankowego, przez 12 m-cy.

8.6 Brak wpłaty czesnego za okres dwóch miesięcy stanowi podstawę do odmowy udziału ucznia w zajęciach i rozwiązania umowy bez wypowiedzenia, szczegółowe zasady zostaną określone w umowie,  o której mowa w pkt. 3 e) regulaminu.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 8 stycznia 2020 roku.

Fundacja Wspierania Aktywności Lokalnej „FALA”, jako organ prowadzący zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian zapisów w niniejszym regulaminie.

Dyrektor SP AMS w Krakowie, 8.01.2020

 

 

 

Dlaczego Aktywna Mała Szkoła jest aktywna?

Kiedy myślicie o własnej szkole, czy szkole swoich dzieci, co widzicie w pierwszej kolejności? Klasę lekcyjną, gdzie wszystkie dzieci zwrócone twarzą do nauczyciela, grzecznie i w ciszy słuchają lekcji? Dzieci […]

Dalej
Dlaczego Aktywna Mała Szkoła jest bezpieczna?

Bo od początku stawiamy na obowiązywanie w niej wspólnie przyjętych zasad komunikacji i współpracy. To rodzaj kontraktu –umowy między uczniami, nauczycielami i rodzicami. Umawiamy się, co robimy (szanujemy nawzajem, mówimy […]

Dalej
Dlaczego Aktywna Mała Szkoła jest mała?

Bo małe jest piękne. W dużych szkołach panuje anonimowość, a co za tym idzie większa skłonność zarówno uczniów, jak i dorosłych do zachowań nie akceptowanych społecznie. W małej szkole 6-latek […]

Dalej
Jak Aktywna Mała Szkoła wychowuje?

Wychowywanie nie jest dla nas ani programowaniem/tresurą – opartym na systemie nagród i kar warunkowaniem określonych zachowań młodego człowieka ani modelowaniem – odwzorowywaniem w wychowanku własnych postaw, zachowań, cech i […]

Dalej
Dlaczego Aktywna Mała Szkoła jest nowoczesna?

Nasza szkoła nie jest „szkołą demokratyczną”, ale w każdym miejscu, gdzie powstaje, wspólnie z rodzicami wypracowujemy jej ostateczny kształt. To niezwykła szansa, by rodzice i uczniowie od początku jej powstania […]

Dalej