Konkurs na dyrektora SP AMS w Krakowie

Ogłoszenie  o naborze na stanowisko Dyrektora

Szkoły Podstawowej AMS w Krakowie

Fundacja Wspierania Aktywności Lokalnej „FALA”  z siedzibą we Wrocławiuzatrudni od dnia 1 sierpnia 2022 r. Dyrektora Szkoły Podstawowej Aktywna Mała Szkoła w Krakowie.

I. Wymagania niezbędne:

 1. wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym;
 2. doświadczenie  pracy w szkole (mile widziane doświadczenie na stanowisku    kierowniczym);
 3. niekaralność  za  przestępstwa  umyślne  oraz  posiadanie  pełnej  zdolności  do  czynności prawnych i korzystanie w pełni z praw publicznych.

II. Wymagania dodatkowe:

 1. co najmniej 3-letnie doświadczenie pracy na stanowisku nauczyciela,
 2. ukończony kurs / studia podyplomowe w zakresie zarządzania oświatą;
 3. umiejętności komputerowe / informatyczne, w tym znajomość pakietu MS Office oraz tworzenia, prezentowania i wymiany informacji w mediach społecznościowych;
 4. doświadczenie pracy zespołowej powiązane z zarządzaniem, np.: koordynacja projektu (edukacyjnego lub społecznego), pełnienie funkcji lidera grupy nieformalnej, pełnienie funkcji związanej z zarządzaniem w organizacji pozarządowej, klubie sportowym, itp.;
 5. rekomendacje, szczególnie potwierdzające umiejętności w zakresie organizacji pracy i zarządzania.

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. kierowanie całokształtem działalności Szkoły Podstawowej,
 2. sprawowanie nadzoru pedagogicznego w ww. placówce,
 3. planowanie i monitorowanie arkusza organizacyjnego Szkoły oraz wydatków budżetowych w uzgodnieniu z organem prowadzącym Szkołę,
 4. pełnienie funkcji pracodawcy dla wszystkich osób zatrudnionych w Szkole,
 5. prowadzenie we współpracy z organem prowadzącym rekrutacji uczniów, 
 6. kontynuowanie realizowanych działań edukacyjnych oraz projektów społecznych,
 7. podejmowanie nowych inicjatyw
 8. koordynacja współpracy Szkoły z Fundacją jako organem prowadzącym i innymi placówkami prowadzonymi przez Fundację oraz Collegium Verum

IV. Dokumenty wymagane:

 1. życiorys i list motywacyjny,
 2. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie wyższe i kwalifikacje pedagogiczne,
 3. oświadczenia o niekaralności (zał. nr 1)
 4. oświadczenie RODO (zał. nr 2).
 5. Koncepcja organizacji SP AMS w Krakowie zawierająca w szczególności:
  wizję rozwoju szkoły, określenie głównych kierunków, celów i założeń edukacyjnych, które kandydat chciałby realizować na stanowisku dyrektora, propozycje zmian organizacyjnych i sposobów finansowania szkoły oprócz dotacji ustawowej.
 6. przedstawienie oczekiwań finansowych wraz z formą zatrudnienia.
 7. Inne dokumenty: referencje, certyfikaty, nagrody, itp. potwierdzające dodatkowe oczekiwania od kandydata tj.

– co najmniej 3-letnie doświadczenie pracy na stanowisku nauczyciela,

– ukończony kurs / studia podyplomowe w zakresie zarządzania oświatą;

– umiejętności komputerowe / informatyczne, w tym znajomość pakietu MS Office oraz tworzenia, prezentowania i wymiany informacji w mediach społecznościowych;

– doświadczenie pracy zespołowej powiązane z zarządzaniem, np.: koordynacja projektu (edukacyjnego lub społecznego), pełnienie funkcji lidera grupy nieformalnej, pełnienie funkcji związanej z zarządzaniem w organizacji pozarządowej, klubie sportowym, itp.;

– rekomendacje, szczególnie potwierdzające umiejętności w zakresie organizacji pracy i zarządzania.

Oferujemy rozwijającą pracę z możliwością rozwoju zawodowego i realizacji autorskich pomysłów edukacyjnych.

Oferty należy przesyłać lub złożyć osobiście w siedzibie organu prowadzącego tj.

Fundacji Wspierania Aktywności Lokalnej „FALA”

ul. Stabłowicka 143, 54 – 062 Wrocław

w zamkniętych kopertach z  adresem zwrotnym (wskazane jest podanie numeru telefonu kontaktowego) i dopiskiem:

„KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA SP AMS w Krakowie”

w terminie do dnia 9 maja 2022 r. do godz. 15.00 (w przypadku przesyłki pocztowej liczy się data stempla pocztowego).